Symboly obce

Úvodné ustanovenia

Obec Paština Závada prijala svoje vlastné symboly obce, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Paštinej Závade.
Symboly sú evidované v Heraldickom registri SR pod signaturou P-192/04 na základe súhlasu heraldickej komisie.

Obec Paština Závada má tieto symboly:
a) erb obce
c) vlajku obce
d) zástavu obce
d) pečať obce

Erb obce

1. Erb obce Paština Závada:

V červenom štíte na striebornej pažiti vztýčená zlatá líška so striebornou náprsenkou a koncom chvosta, sprevádzaná vpravo a vľavo dvoma striebornými vyrastajúcimi výhonkami, pravým vyšším. V zmysle heraldickej konvencie je možné striebornú zamieňať za bielu a zlatú za žltú farbu.
2. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostky. Súhlas starostky sa vydáva maximálne na dobu l roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Žiadosť musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
- potvrdenie o zaplatení poplatku.
4. Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznaniach obce,
d) na budovách, kde má sídlo obecný úrad,
e) na označenie katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obce

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
5. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.
Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starostka.
6. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu. 


Vlajka obce Paština Závada

1. Vlajka obce Paština Závada pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/6), žltej (1/6), bielej (1/6) a žltej (2/6).Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. 


Zástava obce Paština Závada

2. Podobnú kompozíciu ako obecná vlajka má zástava obce Paština Závada. Pomer jej strán nie je záväzne stanovený, to znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.
3. Zástavu obce Paština Závada používa starostka a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídli, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
4. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (8 ods. 6 zák. č. 63/93 Zb. o štátnych symboloch SR a ich používaní).
7. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) zástava sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
8. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa. 


Pečať obce

1. Pečať obce Paština Závada je okrúhla, uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC PAŠTINA ZÁVADA. Pečať má priemer 35 mm.
2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a overovanie podpisov a listín. 


Používanie symbolov obce a záverečné ustanovenia

l. Symboly obce sa používajú pri príležitostiach a podujatiach celoobecného výzamu, prípadne pri akciách, na ktorých sa obec podieľa ako účastník.
2. Oprávnenými používať symboly obce sú len obecné zastupiteľstvo a starostka obce. Akékoľvek iné osoby môžu použiť symboly obce len so súhlasom OZ alebo starostky obce.
3. Zakazuje sa používať symboly obce pri iných príležitostiach, než na ktoré boli určené, znehodnocovať ich, poškodzovať a hanobiť ich.
4. Za uloženie a ochranu symbolov obce pred ich zneužitím alebo odcudzením zodpovedá starostka obce.
5. Porušením ustanovení tohoto nariadenia sa občania dopúšťajú priestupku podľa zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Priestupky budú postihované v zmysle citovaného zákona.
6. Kontrolou dodržiavania tohoto nariadenia sú poverení poslanci OZ a pracovníci obecného úradu.