Knižnica

Otváracie hodiny pre verejnosť: Streda 1500 - 1700

ŠTATÚT
Obecnej knižnice v Paštinej Závade
Čl. l
Základné ustanovenia
1. Obecná knižnica v Paštinej Závade je verejná knižnica, ktorá zabezpečuje podľa čl. 26 Ústavy SR slobodný prístup k informáciám šírením všetkých druhov nosičov a napomáha tak uspokojovanie kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb obyvateľov obce Paština Závada.
2. Zriaďovateľom Obecnej knižnice v Paštinej Závade je Obec Paština Závada.
3. Sídlom knižnice je budova obecného úradu v Paštinej Závade.

Čl. 2
Poslanie a predmet činnosti
Obecná knižnica:
1. poskytuje základné knižnično-informačné služby obyvateľom obce
2. buduje sprístupňuje univerzálny knižničný fond knižnice vrátane knižničných dokumentov miestneho významu
3. organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity

Čl. 3
Knižničný fond
1. Knižničný fond je súbor knižničných dokumentov vybraných, evidovaných, usporiadaných, odborne spracovaných, uchovávaných a sprístupňovaných v súlade s funkciami knižnice.
2. Utváranie knižničného fondu knižnice nesmie podliehať nijakej forme ideologickej, politickej ani náboženskej.
3. Knižničný fond sa neustále dopĺňa a obnovuje.
4. Knižničný fond je sprístupňovaný voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

Čl. 4
Knižnično – informačné služby
1. Knižnica poskytuje svoje služby záujemcom bez rozdielu ich politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu rasy, národnosti, spoločenského alebo sociálneho postavenia.
2. Spôsob, rozsah a úhradu za knižnično-informačné služby má knižnica v Paštinej Závade upravené vo výpožičnom poriadku.

Čl. 5
Správa knižnice
1. Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu zriaďovateľ – Obec Paština Závada.
2. Za činnosť knižnice a za jej hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a majetkom zodpovedá zriaďovateľ podľa platných noriem a podľa pokynov zriaďovateľa knihovníčka.
3. Knihovníčku menuje a odvoláva starosta obce.

Čl. 6
Hospodárenie knižnice
1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne schvaľuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice, nákup kníh a časopisov.
2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti je majetkom obce.
3. Knihovník je povinný zaobchádzať so zverenými finančnými prostriedkami a majetkom podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie.
4. Finančné zdroje sú :
a) rozpočet obce
b) príjmy z poplatkov vyinkasovaných v knižnici podľa
c) knižničného a výpožičného poriadku
d) sponzorské príspevky
e) príjmy z aktivít kultúrneho charakteru
5. Sponzorské príspevky účelovo určené pre knižnicu musia byť zúčtované tak, aby bolo preukázateľné ich využitie.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom vydania t.j. dňom 02.01.2010. Týmto dňom sa ruší štatút knižnice, ktorý platil od 1.8.2000.

V Paštinej Závade 02.01.2010                       Viera HVIZDÁKOVÁ, starostka obce


Výpožičný poriadok knižnice Paština Závada

1. Čitateľom knižnice sa môže stať každý obyvateľ obce Paština Závada
ako aj občania, ktorí tu majú prechodný pobyt.

2. Obecná knižnica v Paštinej Závade požičiava knihy, časopisy a iné
knižničné fondy na základe čitateľského preukazu, ktorý je platný jeden
rok.

3. Čitateľ má právo požičať si najviac 5 kníh ( viac kníh si môže požičať len
v ojedinelých prípadoch – príprava diplomových a študijných prác ...)

4. Výpožičná doba je 2 mesiace. Po jej uplynutí je čitateľ povinný knihu
vrátiť, alebo je povinný predložiť čitateľský preukaz na predĺženie
výpožičnej doby.

5. Za nevrátené knihy po uplynutí výpožičnej doby platí čitateľ poplatky za
upomienky nasledovne:
  • 1. upomienka..........1,- €
  • 2. upomienka..........2,- €
  • 3. upomienka..........3,- €
6. Čitateľ má právo využívať aj ostatné služby knižnice a to :
  • prezenčne využívať fond knižnice
  • rezervovať si potrebnú literatúru
7. Knižničný fond je vlastníctvom obce Paština Závada a preto je čitateľ povinný:
  • šetriť vypožičané knihy
  • nepožičiavať knihy ďalším osobám
  • ohlásiť stratu alebo poškodenie kníh a časopisov
8. Stratenú knihu je čitateľ povinný nahradiť výtlačkom toho istého druhu,
alebo je povinný zaplatiť cenu stratenej knihy.

9. Služby knižnice sú bezplatné.

10. Za hrubé porušenie výpožičného poriadku môže správkyňa knižnice
zrušiť právo na ďalšie požičiavanie kníh a časopisov.


V Paštinej Závade 02.01.2010                   Viera HVIZDÁKOVÁ, starostka obce