VZN a smernice

Všeobecne záväzné nariadenia
VZN o miestnych daniach, VZN o dani z nehnuteľnosti, VZN o podmienkach držania zvierat a chovu zvierat, VZN o zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov
doc Sloboda prístupu k informáciám - smernica
doc VZN o niektorých podmienkach držania psov
doc VZN o hlasovaní obyvateľov obce
doc Prevádzkový poriadok pohrebiska
doc VZN o označovaní ulíc a číslovaní stavieb
doc VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na predajných miestach
doc VZN o pravidlách času predaja v obchode a prevádzke služieb na území obce
doc VZN o vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane
doc VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2012
doc VZN o miestnych daniach na rok 2012
doc VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2013
doc VZN o miestnych daniach na rok 2013
doc VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby
doc VZN o nakladaní s odpadmi.
pdf Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Paština Závada na roky 2007-2013
doc VZN obce o dani z nehnuteľnosti na rok 2014.
doc VZN obce o miestnych daniach na rok 2014.
doc VZN obce o verejnom poriadku.
doc VZN obce Paština Závada o dočasnom obmedzemí alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp.
doc VZN obce Paština Závada o miestnych daniach a poplatku za odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu na rok 2015.
odt VZN obce Paština Závada o ochrane ovzdušia a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.