Pozvánky

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Paština Závada

Obecné zastupiteľstvo v Paštinej Závade na základe uznesenia OZ č. 5/2013 zo dňa 01.02.2013 podľa § 18a) ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra obce Paština Závada s funkčným obdobím šiestich rokov s úväzkom 2 hodiny týždenne a nástupom od 01.04.2013, ktorá sa uskutoční dňa 27.02.2013 o 17.00 hodine v priestoroch obecného úradu v Paštinej Závade.

Obecné zastupiteľstvo určilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky takto:

  1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ( § 18 a) ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  2. Náležitosti prihlášky: meno priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve, dátum a podpis kandidáta, profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  3. Požiadavky na uchádzača: prax vo verejne správe alebo štátnej správe, alebo prax v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť základných noriem samosprávy, zákona o obecnom zriadení, zákona o účtovníctve o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o finančnej kontrole
  4. Prihlášku je potrebné poslať v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 26.02.2013 do 15.00 hodiny poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu v Paštinej Závade.
  5. Otváranie obálok a posúdenie prihlášok sa uskutoční priamo pred voľbou a zabezpečia ju poslanci obecného zastupiteľstva.
  6. Voľba hlavného kontrolóra bude prebiehať podľa § 18a) ods. 3 Zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z uchádzačov takú väčšinu nezíska OZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov.V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.
  7. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov OZ.
  8. Starostka obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrie pracovnú zmluvu od 01.04.2013.


Toto „Vyhlásenie voľby ...“ bolo zverejnené dňa 4.2.2013 na úadnej tabuli obce a web stránke obce Paština Závada.

V Paštinej Závade 04.02.2013                                          Viera Hvizdáková
- starostka obce