Dom cirkevných obradov

Dom cirkevných obradov

Začatie výstavby :                               apríl 1993
Ukončenie a vysvätenie:                   október 1993

   Dom cirkevných obradov slúži verejnosti na vysluhovanie bohoslužieb a obyvateľom obce taktiež ako dom smútku.
   Bohoslužby sa konajú v čase, ktorý oznamuje kňaz Rímsko-katolíckeho farského úradu v Dolnom Hričove.

   V roku 2009 bol do domu smútku zakúpený chladiaci katafalk na umiestňovanie ľudských pozostatkov.Tento je umiestnený v samostatnej miestnosti. Má svoj vchod nezávislý na hlavnej budove a preto je pozostalým prístupný až do dňa konania pohrebu.

Postup pri umiestňovaní zomrelých do katafalku:

   Vzhľadom na to, že do katafalku je možnosť umiestniť aj zomrelých z iných obcí, obecné zastupiteľstvo schválilo, že prednosť majú vždy občania s trvalým pobytom na území obce Paština Závada.
   Pri úmrtí treba vždy kontaktovať pracovníkov obecného úradu:
- počas úradných hodín č .t 041 5572145
- mimo úradných hodín starostku obce p. Vieru Hvizdákovú č. t. 0908 530267 
  alebo pracovníčku obecného  úradu  p.Danu Randovú. 
Tu vám budú poskytnuté všetky potrebné informácie a pokyny, čo sa týka prevádzky zariadenia.

   Poplatky schválené obecným zastupiteľstvom za použitie zariadenia:

- pre občanov s trvalým pobytom v obci Paština Závada vo výške 5,- EUR za celý čas
- pre záujemcov z iných obcí vo výšle 0,50 EURA každá začatá hodina

O prevádzke zariadenia a jeho dezinfekcii sa vedie prevázková kniha. 

Po skončení obradov pohrebu sú pozostalí všetky priestory domu cirkevných obradov vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu. Dezinfekciu katafalku vykonávajú pracovníci obecného úradu.


Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Paština Závada nájdete : TU