História a súčasnosť

História obce Paština Závada

Chotár obce Paština Závada bol pôvodne osídlený až v 7. a 8. storočí a stredoveká obec vznikla v prvej polovici 14. storočia. Jej zakladaciu listinu údajne vydal krajinský sudca Pavol v roku 1344, nezachovala sa však. Prvá hodnoverná písomná správa o obci je až z roku 1402.V tom čase obec patrila panstvu Hričov, neskôr v v bližšie neurčenom čase panstvu Bytča. Časť obce v neznámej dobe vlastnil rod Madočianskych. Obec sa v roku 1469 volala Zawadka, v roku 1598 Zawada, v roku 1808 Paučiná Závada. Názov Paština Závada sa používa od roku 1920.
Od roku 1598 máme k dispozícii iba údaje štatistického charakteru o počte domov a obyvateľov obce.V roku 1598 mala obec 1 mlyn a 15 domov, v roku 1784 mala 24 domov, 26 rodín a 137 obyvateľov, v roku 1828 mala 35 domov a 239 obyvateľov. Miestny obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou na poliach, v lesoch a chovom dobytka.Obecný znak v pečatidle obce z 18.storočia symbolizuje lesné bohatstvo chotára.
V roku 1960 bolo v obci založené Jednotné roľnícke družstvo a tento poľnohospodársky charakter si obec zachovala dodnes.Kataster obce má rozlohu 742 Ha a v juhozápadnej časti sa tiahne súvislý les.
Do roku 1991 bola obec súčasťou Miestneho národného výboru v Dolnom Hričove. Od 1.1.1991 má obec svoju vlastnú samosprávu.
Počet obyvateľov sa v posledných rokoch mierne zvyšuje nakoľko obec sa svojou polohou v pokojnej a čistej prírode stáva prijateľnou pre mladých ľudí, ktorí už neodchádzajú tak ako v minulosti do okolitých miest.
Obec Paština Závada síce patrí k najmenším obciam v okrese Žilina, no väčšina našich obyvateľov by nemenila s obyvateľmi veľkých obcí či miest.


Súčasnosť obce Paština Závada

Obec má vlastnú samosprávu od 1.1.1991, kedy sa odčlenila od obce Dolný Hričov kde patrila pod spoločný Miestny národný výbor. Obec je administratívne začlenená do Žilinského okresu a Žilinského samosprávneho kraja. Leží na západnom okraji Žilinskej kotliny, v doline Závadského potoka, západná a južná časť chotára je v zlepencových Súľovských skalách. Nadmorská výške stredu obce je 380 m/nm, celková rozloha obce je 732,7948 Ha a hustota obyvateľstva je 35 obyvateľov na km2. Obec je vzdialená 16 km od Žiliny a 8 km od Bytče. Paština Závada je členom Mikroregiónu Hričov spolu s obcami Dolný Hričov, Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Ovčiarsko, Bitarová, Brezany, Hôrky. Mikroregión Hričov je členom regiónu Beskydy. Pohľad na obec
V obci žije 257 obyvateľov z toho 121 mužov a 136 žien. Z dlhodobého hľadiska obec zaznamenáva mierny počet nárastu obyvateľov a vzhľadom na polohu voči krajskému mestu Žilina a okresnému mestu Bytča predpokladáme, že trend mierneho nárastu bude pokračovať vďaka migrácii obyvateľstva z miest na vidiek. Čo sa týka vekovej štruktúry obec sa vyznačuje nižším podielom obyvateľstva v predproduktívnom veku (0-14 rokov) a vyšším podielom v poproduktívnom veku ( ženy 55+ a muži 60 +). Obec je národnostne a z hľadiska príslušnosti takmer jednoliata. Ku slovenskej národnosti sa hlási 100 % obyvateľov. Rímsko-katolícke farské spoločenstvo patrí k farskému úradu Dolný Hričov a hlásilo sa k nemu takmer 97 % obyvateľov.PrírodaPrírodný potenciál obce tvorí poľnohospodárska pôda, pasienky a značnú časť územia zaberajú lesy. V okolí obce je rozsiahly lesný fond, ktorý spravuje Urbárske pozemkové spoločenstvo, ktoré má cca 140 členov ( väčšina má pôvod z obyvateľov obce). Časť obce sa nachádza v Chránenom krajinnom území Strážovské vrchy. Nachádza sa tu Chránené vtáčie územie a najmladšia lezecká oblasť na Slovensku „Lezecká oblasť Paština Závada“. Kvalita ovzdušia je v obci vynikajúca. Z obce je výborná naviazanosť na turistické chodníky na Roháče a Súľovské skaly, nie je zaťažená hlukom z dopravy ani nie je známe žiadne väčšie zdroje znečistenia ovzdušia
Obec má dobré hydrologické podmienky, ktoré tvoria Závadský potok a výdatné spodné vody. Závadský potok je ľavostranný prítok Váhu, meria 7,8 km. Na území obce sa nachádzajú dva hydrogeologické vrhy ŽK 5 a HŽK 5, ktoré sú vlastníctvom obce. Vyviera tu jodovosiričitý prameň, voda z ktorého je vyhľadávaná návštevníkmi so širokého okolia a je výborná na podporu trávenia. V roku 2009 bola na týchto miestach vybudovaná oddychová zóna s posedením v krásnom prostredí ( viď FOTOGALÉRIU na hlavnej stránke).

KaplnkaV obci pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má dlhoročnú tradíciu, nachádza sa tu kultúrne stredisko so spoločenskou sálou, kuchynkou vybavenou jedálenským servisom pre 100 osôb, klubom pre deti a mládež ( viac v sekcii KULTÚRA).
V roku 1993 bol postavený a vysvätený Dom cirkevných obradov, ktorý je zvláštny tým, že jeho výstavba od začatia po vysvätenie trvala 6 mesiacov.
Nad obcou sa týči zvonica z 18. storočia, zvon ktorej v minulosti upozorňoval na nebezpečenstvá, zvolával na bohoslužby a za tie roky odprevadil na poslednej ceste mnoho spoluobčanov. Od roku 1993 je zvon elektrifikovaný a funkcia „obecného zvonára“ pomaly upadá do Zvonicazabudnutia. V centre obce je kríž, ktorý dali postaviť rodáci z Paštinej Závady, ktorí odišli za prácou do Ameriky. Kríž je stredobodom centra obce, je mnohé roky udržiavaný a spolu s Domom cirkevných obradov a budovou obecného úradu tvoria dominantu obce. V obci funguje knižnica, ktorá má cca 4000 knižničných jednotiek vo voľnom výbere. Pre verejnosť je otvorená každú stredu od 15.00 -17.00 hodiny.Obec nie je zriaďovateľom Materskej ani Základnej školy ( viď Históriu a súčasnosť školstva na hlavnej stránke). Deti navštevujú Materskú školu v Hričovskom Podhradí a Základnú školu v Dolnom Hričove.

Obec má obytný, rekreačný a poľnohospodársky charakter, pričom prevažná časť obyvateľov odchádza za prácou mimo sídla, hlavne do Bytče a Žiliny. Nenachádzajú sa tu žiadne výrobné podniky a preto je tu minimálna možnosť pracovných príležitostí. Napriek tomu je miera nezamestnanosti v porovnaní s priemerom v okrese výrazne nižšia. Tradíciu na území našej obce má farma oviec, ktorá patrí pod Poľnohospodárske družstvo Agrofin so sídlom v Dolnom Hričove. V roku 2009 bola skolaudovaná „Koliba“ kde si návštevníci obce, ale aj občania môžu zakúpiť tradičné ovčie výrobky ako ovčí syr, bryndzu, korbáčiky, žinčicu ale aj kravské mlieko.

Snahou samosprávy je neustály rozvoj a zveľaďovanie územia obce Paština Závada a udržiavanie ľudových zvykov a tradícií. V obci sa pravidelne uskutočňujú akcie Deň detí, Deň matiek, Deň otcov, stretnutie detí s Mikulášom, stavanie májov a vatra v predvečer 1. mája, fašiangové zvyky, uvítanie novonarodených detí, silvestrovský ples a májová zábava.
Výhodná poloha obce voči dôležitým mestám a hlavným dopravným trasám, blízkosť diaľničnej siete ako aj prírodné danosti, výborná poloha pre rozvoj turizmu predstavuje najväčší rozvojový potenciál obce a je rozhodujúcim východiskom pri návrhu jej rozvoja.

„Jeden kameň, jeden kvet“ – vybudovanie oddychovej zóny v obci Paština Závada.

Oddychová zónaV roku 2009 bola na rozhraní obce Paština Závada a Peklina vybudovaná oddychová zóna z prostriedkov MŽP v „Programe obnovy dediny“.
Do tohto času na tomto mieste strašili len neestetické armatúry a spleť rôznych hadíc, pozostatky hĺbenia hydrogeologických vrtov ŽK 5 a HŽK 5. Myšlienka vybudovania oddychovej zóny vznikla následne po oprave armatúr vrtov, ktorá sa uskutočnila v roku 2006 po havárii na jednom z nich.
Počas realizácie samotného projektu obec zorganizovala 13 brigád, na ktorých sa spoločne zúčastnilo 78 dobrovoľníkov. Všetky práce koordinovala a zabezpečovala obec, vykonávali sa svojpomocne za symbolické sumy, ale väčšinou zdarma, bez nároku na odmenu. Poďakovanie patrí hlavne členom Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí pri tejto realizácii odpracovali veľké množstvo hodín. Samotná realizácia spočívala vo vytvorení kaskádovitého žľabu z lomového kameňa, kde preteká voda z jedného z vrtov. Neestetické armatúry sú ukryté za žŕdkami z guľatiny. Do priestoru boli umiestnené lavičky, nad ktorými je altánok a dve lavice k novovzniknutému ohnisku na opekanie. V zadnej časti je priestor pre deti s preliezačkou a dvomi hojdačkami. Vybudovaním oddychovej zóny získala obec príjemné miesto na oddych pre občanov a návštevníkov obce v nádhernej prírode.
Výsledok našej práce bol publikovaný ako príkladná realizácia z „Programu obnovy dediny“ v sekcii „Drobné realizácie“ v roku 2009.

Hodnotenie poskytovateľa príslušnej dotácie si môžete pozrieť TU

Ďalšie fotografie z obce nájdete vo Fotogalérii alebo TU.