Aktuality a výzvy

OZNAMY

1. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III.št./2012.

Obec Paština Závada týmto zverejňuje na svojom webovom sídle prehľad zákaziek s nízkou hodnotou za III.št./2012 nasledovne:

  1. hodnota zákazky:  7.400,-( Sedemtisíc štyristo EUR)
  2. predmet zákazky: Motorová striekačka s obsahom minimálne 1790 cm3, športový výfuk, obmedzovač otáčok, karburátor weber, zábeh na motorovej brzde a protokol motorovej brzdy. Ojnice motora musia byť vysokej odolnosti, minimálne kované. Športový stator čerpadla musí byť z ušľachtilých zliatin. Športový rozvádzač vody bez viditeľných vonkajších úprav, osadený kovanými spojkami. Povrchová úprava v práškovej farbe, elektrické štartovanie
  3. identifikácia úspešného uchádzača: FLORIAN s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin, zastúpený: Ing. Ľubomírom Vaňkom, konateľom

V Paštinej Závade 17.09.2012                        Viera Hvizdáková, starostka obce