DHZ

HISTÓRIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU

Ľudia využívajú oheň od nepamäti. Pokiaľ ho majú pod kontrolou je ich dobrým pomocníkom, keď sa však spod kontroly vymkne je nemilosrdným, pustošiacim a ničiacim živlom. Preto si ľudia začali už v minulosti uvedomovať, že brániť sa proti nemu môžu len spoločne. Aj v našej obci sa preto občania rozhodli združiť sa, založiť z radov dobrovoľníkov hasičský zbor a takto spoločne čeliť hrozbe veľkého ohňa v obci.
Prvá písomná zmienka, ktorá sa zachovala v starej členskej knihe je z roku 1924 kde pod dátumom 25.11.1924 nachádzame záznamy o prvých dobrovoľných hasičoch, mohli by sme ich teda nazvať aj zakladajúcimi členmi. V tomto roku mal hasičský zbor 21 nasledovných členov:
 Meno  Vstup do DHZ
 Funkcia (od - do)
 Juraj Rašovec
 25.11.1924  predseda 25.11.1924 -11.3.1928
 Ján Decký  25.11.1924  veliteľ 25.11.1924 - 31.12.1925
 Florián Krkoška  25.11.1924  tajomník 25.11.1924 - január 1928
 Karol Ballay  25.11.1924  pokladník 25.11.1924 -11.3.1928
 Stanislav Zelník  25.11.1924  člen
 Emil Hvizdák  25.11.1924  člen
 Kornel Závadský  25.11.1924  člen
 Juraj Pekarik  25.11.1924  člen
 Cyril Miko  25.11.1924  člen
 Gašpar Kada  25.11.1924  člen
 Cyril Kada  25.11.1924  člen
 Imrich Drdák  25.11.1924  člen
 Adolf Krajči  25.11.1924  člen
 Cyril Krajči  25.11.1924  člen
 Štefan Habáň  25.11.1924  člen
 Móric Decký  25.11.1924  člen
 Metod Decký  25.11.1924  člen
 Matúš Babušík  25.11.1924  člen
 Jozef Čakánek  25.11.1924  člen
 Blažej Lovásik  25.11.1924  člen
 Štefan Rašovec  25.11.1924  člen

Ušľachtilá práca hasičov začala postupne priťahovať ostatných občanov a rady hasičov sa rozširovali. Do DHZ postupne vstúpili:
Jozef Holčák 3.2.1926 veliteľ do roku 1928, od 1928 tajomník
Eugen Katrušík 11.3.1928 bol trubačom
Ľudovít Rašovec 11.3.1928 30.4.1946 bol zvolený za podveliteľ
Jozef Capanda 17.4.1932  
Filip Habáň 9.6.1940 bol trubačom
Blažej Decký 9.6.1940  
Dionýz Ballay 27.6.1943 bol zvolený za pokladníka
Jozef Klimo 27.6.1943  
František Hvizdák 27.6.1943  
Ján Konečný 27.6.1943  
Štefan Hudec 27.6.1943  
Justín Krkoška 27.6.1943  
Rudolf Krajči 27.6.1943  
Vinco Babušík 27.6.1943  
Stanislav Zelník 27.6.1943  

Po trojročnej odmlke v roku 1946 pribúdajú do DHZ ďalší 13 noví členovia a niektorí zo starších ostávajú ako čestní členovia.
V roku 1946 boli zapísaní: Karok Závadský, Matej Krkoška, Jozef Babušík, Peter Decký, Anton Rašovec, František Kahát, František Rašovec, Viktor Decký, Ondrej Katrušík, Jozef Sluka, Jozef Decký ml., Jozef Decký st., Jozef Rašovec.
V roku 1952 v júni boli ďalej zapísaní: Cyril Krajči, Valent Krajči a Jozef Capanda.
V roku 1955 mal DHZ Paština Závada podľa záznamov v knihe, ktorá sa zachovala 18 aktívnych členov. Žiaľ od tohto roku až do roku 1967 sa nám záznamy nepodarilo získať, takže o tomto období nemáme žiadnu štatistiku.
V roku 1967 pracuje v DHZ 21 členov, z ktorých niektorí sú ešte dodnes čestnými členmi ako p. Ľudovít Ballay, p. Gašpar Krajči, p. Ivan Krkoška, p. Anton Capanda, p. Vladimír Decký a p. Štefan Hvizdák.

Prehľad štatistiky členstva od roku 1967 je nasledovný:
 • 1967 – 1974 - 21 členov
 • 1974 – 1975 - 21 členov
 • 1976 – 1977 - 21 členov
 • 1978 – 1982 - 21 členov
 • 1983 – 1984 - 18 členov
 • 1985 - 23 členov
 • 1986 - 25 členov
 • 1987 - 30 členov
 • 1988 - 34 členov
 • 1989 – 1991 - 25 členov
 • 1992 – 1995 - 25 členov
 • 1999 - 31 členov

SÚČASNOSŤ DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU

V súčasnosti má hasičský zbor 25 členov. V roku 2007 prebehla reorganizácia dobrovoľného hasičského zboru a vytvorilo sa nové hasičské družstvo, ktoré je zložené z mladých chalanov z obce. Títo berú hasičstvo nie ako povinnosť, ale záľubu a tomu zodpovedá aj účasť na okrskových a pohárových športových súťažiach, ktorá od určitej doby dosť stagnovala.
Okrem týchto súťaží sa činnosť hasičského zboru orientuje na oblasti, ktoré vyplývajú z jej poslania. Dobrovoľní hasiči vykonávajú v súlade so Zákonom o ochrane pred požiarmi, preventívne požiarne prehliadky v rodinných domoch a podnikateľských subjektoch v obci Paština Závada.
Starajú sa o dobrý stav požiarnej techniky, vykonávajú jej pravidelnú kontrolu, údržbu a opravy. V posledných rokoch sa zvýšila činnosť DHZ aj v kultúrnej a spoločenskej oblasti. Členovia hasičského zboru sú tí, ktorí neúnavne a ochotne pomáhajú v obci pri všetkých brigádach. Vo veľkej miere pomohli a podiel ich práce vidieť hlavne na oddychovej zóne v Jašterovej, kde odpracovali množstvo brigádnických hodín. Ich nemalou zásluhou je aj to, že máme zrekonštruovaný kultúrny dom a sociálne zariadenia, kde sa taktiež zúčastňovali brigád v hojnom počte. V minulom roku to boli zas hasiči, ktorí pomáhali budovať detské ihrisko pre našich najmenších. Mladí chalani sú hlavnými aktérmi organizovania fašiang v obci a je veľmi chvály hodné, že sa pokúšajú získať financie aj účasťou na rôznych brigádach.

Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru momentálne riadi výbor v tomto zložení:
Predseda Martin Capanda
Tajomník Milan Hvizdák
Velitelia Peter Šeroň, Juraj Decký
Strojníci Vladimír Babušík, Ján Mihálek
Pokladník Ing. Štefan Babušík
Preventivár Jaroslav Hvizdák


Technická výzbroj a výstroj DHZ


Dobrovoľný hasičský zbor v obci Paština Závada má vo svojom vlastníctve
 • Automobil VW Transporter, ktorý sme zakúpili v roku 2011 z finančných prostriedkov získaných z predaja skriňovej PRAGY  RN z roku 1951
 • Prenosnú požiarnu striekačku PS 12 - staršiu
 • Prenosnú požiarnu striekačku PS 12 - novú,  ktorá bola zakúpená z finančných prostriedkov získaných z dotácie z MV SR v roku 2012
 • DHZ Paština Závada má vo svojom vlastníctve taktiež všetku potrebnú techniku a výstroj, či už na svoju zásahovú alebo športovú činnosť
 
Zásahová činnosť DHZ


Členovia dobrovoľného hasičského zboru zasahovali mnoho krát, zachránili veľké hodnoty, či už na majetkoch obyvateľov obce alebo spoločnosti. Nakoľko sa z minulosti nezachovali žiadne štatistiky zásahov spomenieme len niektoré z blízkej minulosti a našej pamäti:
 • r. 1987 požiar rodinného domu, lokalizovanie požiaru a zabezpečenie nerozširovania do príchodu pomoci profesionálov z Bytče a Žiliny
 • požiar v lesných porastoch v rokoch 1979, 1981 a 1985, kedy hasiči spolu s profesionálnym tímom pracovali na odstraňovaní, lokalizácii a zabezpečovaní nerozširovania požiaru počas dvoch dní a jednej noci
 • v roku 2011 pomohli privolaným profesionálom pri lokalizácii a následnej likvidácii vzniknutého požiaru na lesnom poraste v dolnej časti obce v lokalite "Závoz"
 • v roku 2012 dobrovoľní hasiči zasahovali v obci 3 x  a to 2 krát  pri vzniknutom požiari  v mesiaci máj kedy horel  lesný porast v miestnej časti "Medziskálie" a v mesiaci september taktiež pri požiari lesného porastu v katastri obce smerom "Na Lány", kedy sa vo veľkej miere pričinili o to, aby sa požiar nerozšíril na obrovskú plochu a nezanechal po sebe katastrofálne následky

Športová činnosť DHZ


V minulosti, ale aj teraz sa členovia DHZ zúčastňovali a zúčastňujú súťaží, či už okrskových, alebo rôznych pohárových súťaží, ktoré organizujú jednotlivé obce. Požiarne mužstvo z našej obce sa umiestňovalo na týchto súťažiach na popredných miestach v niektorých rokoch aj v rámci okrsku. Dôkazom sú rôzne trofeje a poháre, ktoré zdobia pracovňu starostky obce na obecnom úrade.
V roku 2010 sa po dohode všetkých starostov a predsedov DHZ z obcí nášho okrsku č.1 obnovila tradícia organizovania súťaže v požiarnom útoku „O putovný pohár starostu obce“. Prvým organizátorom v roku 2010 bola obec Dolný Hričov, kde sa naše družstvo DHZ umiestnilo na III. mieste. V roku 2011 sa súťaž uskutočnila v obci Hričovské Podhradie a v roku 2012 sme boli organizátorom súťaže my. V týchto obidvoch súťažiach sa naši hasiči umiestnili na peknom III.mieste. Následne podľa dohody starostov obcí by sa mala súťaž postupne konať v ďalších obciach okrsku č. 1.
DHZ Paština Závada momentálne kráča po dobrej a pevnej ceste len ju treba ďalej udržiavať a zveľaďovať aspoň tak ako doteraz.